Publications 2010-2017

  2010

  Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Bảo Tuấn, Lê Văn Thăng (2010). Ứng dụng GIS sắp xếp lại hệ thống thu gom chất thải rắn tại thành phố Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 25 (59), 49-57.

  Ho Ngoc Anh Tuan, Trinh Thi Giao Chi, Pham Khac Lieu (2010). Assessment of impact of railway noise on community health and daily activities in Hue city. Hue University - Journal of Science, 59 (25), 131-139 (in Vietnamese).

  Phan Thi Hong Ngan, Huynh Thi Phuc, Pham Khac Lieu (2010). Acclimation of activated sludge to saline culture medium towards treatment of aquacultural wastewater. Hue University - Journal of Science, 24 (58), 97-106 (in Vietnamese).

  Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Như Thuấn (2010). Ứng dụng GIS và địa thống kê để phân vùng chất lượng nước đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Huế, 4-10.

  Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Đình Hòe (2010). Sử dụng ảnh ASTER để đánh giá thực trạng xói lở bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian gần đây. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 102-108.

  Hieu Van Duong and Seunghee Han (2010). Effect of Dissolved Oxygen on the Speciation and Benthic Flux of Mercury  in Wetland Sediments. KSEE Spring Conference.

  Hieu Van Duong and Seunghee Han (2010). Reduction of divalent mercury to elemental mercury in wetland sediment: the role of iron reducing bacteria. The 8th UNU & GIST joint Programme Symposium, Gwangju, Korea.

  Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô, Tôn Thất Pháp (2010). Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 1(78), tr. 88–94.

  Tong Phuoc Hoang Son, Hoang Cong Tin, Chun Knee Tan (2010). Detecting chlorophyll-a distribution and harmful algal blooms in the Vietnam coastal upwelling by optical satellite imagery high resolution.  SAFARI International Symposium on Remote Sensing and Fisheries. Book of Abstracts. pp. 29.

  Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Công Tín, Võ Văn Dũng (2010). Hiện trạng và đề xuất hướng phục hồi thực vật ngập mặn ở đầm Cù Mông tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội thảo môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, Nxb. Đại học Huế, tr. 139–147.

  Tong Phuoc Hoang Son, Hoang Cong Tin, Chun Knee Tan (2010). Observation chlorophyll-a distribution and harmful algal blooms in the Vietnam coastal upwelling by high resolution multisensor data.  Proceedings of the International Conference Marine Biodiversity of East Asian Seas: Status, Chalenges and Sustainable Development. Nha Trang - Vietnam, pp. 70–79.

  Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Quang Đốc, Phạm Ngọc Dũng, Phan Thị Thuý Hằng (2010). Ứng dụng GIS trong phân vùng chức năng và định hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 232–238.

  Võ Xuân Mai, Hoàng Công Tín, Lê Như Hậu, Bùi Minh Lý, Trần Quang Thái, Võ Thành Trung, Ngô Thanh Trúc, Vũ Thị Mơ (2010). Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố rong biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Tiểu ban: Khoa học và Kỹ thuật biển, tr. 248–253.

  Lê Văn Thăng, Phan Văn Đức, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Biến đổi khí hậu và các nguy cơ đối với sinh kế của cộng đồng xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 24-35.
  Trần Thị Hồng Sa, Lê Văn Thăng (2010). Tìm hiểu tác động của nuôi trồng thủy sản đến môi trường nước ở đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế.Trang 172-182.
  Lê Văn Thăng, Lê Thị Nguyện, Trần Nguyễn Thế Anh (2010). Đánh giá chất lượng nước sông Hương góp phần bảo vệ và khai thác hợp lý. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 436 - 442.
  Lê Văn Thăng, Hoàng Anh Sơn (2010). Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Hương, Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2003-2008. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 787 - 794
  Lê Văn Thăng, Trần Quang Lộc (2010). Hiện trạng môi trường một số làng nghề truyền thống tại Thừa Thiên Huế - những giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 915-920.
  Lê Văn Thăng và Trần Ngọc Tuấn (2010). Rác thải nguy hại ở thành phố Huế - Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam - CHLB Đức. Tp. HCM. Trang 56 -73.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Đình Huy (2010). Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Môi trường, số 10-2010. Hà Nội.Trang 53-55.
  Le Van Thang, Nguyen Dinh Huy and Nguyen Thi Tam (2010). The role of the farm economy model in resources, environment protection and management in the provinces of the central coast, Vietnam. The 10th International Conference of Southeast Asian Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. Publish House of Hanoi National University of Education. Page 538-544.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2010). Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá vôi Văn Xá, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 25-30.
  Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu và giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 200- 210.
  Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng, Trần Quang Lộc (2010). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương - thành phố Huế, giai đoạn 2003 - 2009. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 652 - 660.
  Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng, Đặng Trung Thuận (2010). Đề xuất mô hình canh tác lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 849 - 855.
  Le Van Thang, Hoang Ngoc Tuong Van, Ho Thi Ngoc Hieu and Ho Ngoc Anh Tuan (2010). Assessment of vulnerability caused by climate change and introduction of some livelihood models adating to climate change in Thua Thien Hue Province. International Conference: The role of University in smart response to climate change. Vietnam National University, Hanoi; Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning; Ministry of Natural Resources and Environment. Page 80-91.

   

  2011

  Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Đình Hòe (2011). Nghiên cứu xu thế xói lở bờ biển Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ứng phó. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V - Quyển 3: Địa lý, địa chất và địa vật lý biển, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 535-543.

  Lieu Pham Khac, Chung Duong Thanh (2011). Lab-scale application of combined partial nitritation-anammox process for nitrogen removal from landfill leachate. University of Danang’s Journal of Science and Technology, 45 (4), 99-106.

  Pham Khac LieuTran Anh TuanNguyen Bac Giang (2011).Current status of public water access and use in rural area of Thua Thien Hue province: the case studies of Dien Loc, Quang Ngan and Quang Tho communes. Hue University - Journal of Science, 69 (6), 65 – 74.

  Nguyễn Tiến Hoàng, Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Đình Hòe (2011). Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để nhận diện sự biến động đường bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2 (65), 97-109.

  Le Cong Nhat Phuong, Nguyen Huynh Tan Long, Pham Khac Lieu, Takao Fujii and Kenji Furukawa (2011). Enrichment of anammox biomass and its application in the treatment of swine wastewater in the South Vietnam. Proceedings of the First International Anammox Symposium (IANAS 2011), Kumamoto, Japan, pp.127-134.

  Pham Khac Lieu, Tran Anh Tuan, Nguyen Bac Giang (2011). Current status of public water access and use in rural area of Thua Thien Hue province: the case studies of Dien Loc, Quang Ngan and Quang Tho communes, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 69, Số: 6, Trang: 65 - 74.

  Pham Khac Lieu, Nguyen Bac Giang, Dang Thi Thanh Loc (2011). Current status of physical and wastewater-receiving characteristics of lakes and canal inside Hue Citadel, Sustainable Urban Gereneration (SUR), The University of Tokyo, 2011, Tập: 08, Số 3. Trang: 18-19.

  Pham Van Quan, Hiroaki Furumai, Nguyen Bac Giang, Pham Khac Lieu (2011). Availability of input for simulation and factors impact to inundation condition in Hue city, Journal of Sustainable urban regeneration (SUR), The University of Tokyo (2011), Tập: 8, Số: 3.

  Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Bắc Giang (2011). Sự tham gia của cộng đồng lưu vực sông Hương, sông Bồ trong xây dựng và vận hành hồ đập thủy điện ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập: 2, Số: 27.

  Nguyễn Bắc Giang (2011). Áp dụng mô hình QUAL2K đánh giá diễn biến chất lượng nước dòng chính sông Hương, Tạp chí khoa học tự nhiên, Đại học Huế, Số: 65.

  Hieu Van Duong, Seunghee Han (2011). Benthic transfer and speciation of mercury in wetland sediments downstream from a sewage outfall. Ecological Engineering. 6 (37), 989-993.

  Hieu Van Duong and Seunghee Han (2011). The reduction of divalent mercury to elemental mercury by benthic organisms in wetland sediments. The 10th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP), Halifax, Canada.

  Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Quang Tuấn, Tống Phước Hoàng Sơn (2011). Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá hiện trạng thảm cỏ biển ở vùng đất ngập nước xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số 65(2) tr. 231–239.

  Võ Xuân Mai, Lê Như Hậu, Hoàng Công Tín (2011). Khả năng ứng dụng công nghệ GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng phân bố rong đỏ (Rhodophyta) ở vùng ven biển Việt Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4: Sinh học và nguồn lợi sinh vật Biển. Nxb. KHTN & CN, tr. 451–458.

  Võ Thị Kim Diệp và Lê Văn Thăng (2011). Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách và pháp luật trong quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven bờ thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Môi trường, số 3/2011. Hà Nội. Trang 53-55 và 60.
  Nguyễn Thanh Tưởng, Lê Văn Thăng (2011). Sơn Trà quản lý môi trường du lịch. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 23-24
  Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2011). Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kontum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3, Tác động của Biến đổi khí hậu. Huế, 26/8/2011. Trang 31 - 37.
  Le Van Thang, Nguyen Huy Anh, Nguyen Trịnh Minh Anh (2011). Climate change and poverty in lagoon and coastal area of Thua Thien Hue province. Third scientific conference in EIA and SEA. Impact of climate change. Proceedings. Hue, 26/8/2011. Page 104-112.
  Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Quang Lộc (2011). Đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến ở thành phố Huế. Tạp chí Môi trường, số 8/2011. Hà Nội. Trang 55-58.
  Trần Thị Liên, Lê Văn Thăng, Hoàng Ngoc Tường Vân (2011). Diễn biến chất lượng nước đầm Lập An từ 2005 đến 2008. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Tuyển tập báo cáo, quyển 5-Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển. NXB. KHTN và CN. Hà Nội. Trang 143-150.
  Lê Văn Thăng, Trần Hồ Uyên (2011). Đà Nẵng quản lý môi trường khách sạn. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 16-17.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường Đại học Duy Tân. Đà Nẵng. Trang 57-66.
  Lê Văn Hoàng, Lê Văn Thăng, Hồ Đắc Thái Hoàng (2011). Tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Tạp chí Kinh tế Sinh thái. Số 40/2011. Hà Nội.Trang 128-133.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ (2011). Nhận thức của cộng đồng ở Thừa Thiên Huế về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001.Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội. Tập 27, Số 4S, 2011. Trang 163-171.
  Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2011). Thực trạng và giải pháp phát triển nông lâm nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội. Tập 27, Số 4S, 2011. Trang 206-214.

   

  2012

  Do Thi Thu Trang, Yasuhiro Matsui, Nguyen Phuc Thanh, Pham Khac LieuTran Ngoc Tuan (2012). Commercial and institutional solid waste generation and relevant factors: Case study in tourism city - Hue, Vietnam,In Proceedings of the 10th Expert Meeting on Solid Waste Management in Asia and Pacific Islands (SWAPI), Tottori, Japan, pp.43-50.

  Pham Khac Lieu, Hoang Thi My Hang, Trinh Thi Giao Chi (2012). Development of a submerged aerated fixed bed reactor using wool as biomass carrier and application for the treatment of landfill leachate. Hue University - Journal of Science, 73 (4), 167-174 (in Vietnamese).

  Pham Khac Lieu, Dang Thi Thanh Loc, Huynh Thi Mau Thin (2012). Urban environmental sanitation in Hue Citadel: existing status and sollutions for the improvement. Hue University - Journal of Science, 73 (4), 175-186 (in Vietnamese).

  Hyunji Kim, Hieu Van Duong, Eunhee Kim, Byeong-Gweon Lee, Seunghee Han (2012). Effects of phytoplankton cell size and chloride concentration on the bioaccumulation of methylmercury in marine phytoplankton. Environmental Toxicology. doi: 10.1002/tox.21821.

  Nguyễn Bắc Giang (2012). Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của đầm Cầu Hai, Thừa thiên Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Số: 65.

  Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Ryosuke Doi, Jantima Teeka, Sun Xiaofeng and Mullika Teerakun (2012). Separation of oil-in-water emulsions by microbubble treatment and the effect of adding coagulant or cationic surfactant on removal efficiency. Water Science & Technology, 5 (66), 1036 – 1043.

  Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Văn Tuấn, Trương Quý Tùng (2012). Đánh giá khả năng xử lý nước thải tinh bột sắn của một số chủng nấm. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế (ISSN 1859 - 1388), 4 (73), 237-245.

  Shenghua Jiang, Cuong Tu Ho, Ji-Hoon Lee, Hieu Van Duong, Seunghee Han, Hor-Gil Hur (2012). Mercury capture into biogenic amorphous selenium nanospheres produced by mercury resistant Shewanella putrefaciens 200. Chemosphere. 6 (87), 621-624.

  Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine, Ryosuke Doi, Huy Thanh Vo, Jie Wei (2012). Separation of oil-in-water emulsions by combination of micro-bubbles with normal-bubbles treatment. The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference, 7 – 10th December, Tokyo, Japan.

  Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Jantima Teeka, Tuan Van Le, Kanthima Phummala, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Masahiko Sekine (2012). Comparision of pressurized gas bubbles CO2, N2O, and N2 on Escherichia coli disinfection. The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference, 7 – 10th December (2012) Tokyo, Japan.

  Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Ryosuke Doi, Jantima Teeka­, Sun Xiaofeng­, and Mullika Teerakun (2012). Microbubble treatment with cetyltrimethylammonium chloride in the separation of oil-in-water emulsions. Water and environment technology conference (Tokyo, 29th – 30th June 2012).

  Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô (2012). Thành phần loài và đặc điểm phân bố của thực vật ngập mặn ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Số 1, tr. 2085–2094.

  Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp (2012). Thành phần loài và phân bố của thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Số 6 (75A), tr. 37–48.

  Hoàng Công Tín, Tống Phước Hoàng Sơn (2012). Ứng dụng dữ liệu viễn thám trong xây dựng bản đồ các hệ sinh thái ven biển Việt Nam: trường hợp nghiên cứu điểm ở vùng ven biển Thừa Thiên-Huế. Trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Biển Đông 2012”, Bùi Hồng Long, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Ngọc Lâm (Chủ biên), Viện Hải dương học, Viện HLKH & CN Việt Nam, Nxb. KHTN & CN. Tập 1, tr. 324–333.

  Trần Anh Tuấn, Kumar S., Kyoko K., Pravakar P., Pujan S (2012). Greenhouse gas emission inventory of Hue tourism sector based on Bilan Carbone® version 6, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế về Địa công trình ứng phó với BĐKH và PTBV cơ sở hạ tầng, Trường ĐHKH, ĐH Huế., 2012.

  Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2012). Khả năng thích ứng với BĐKH của người dân ở vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 71 - 78.
  Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2012). Phân vùng lãnh thổ phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường (nghiên cứu trường hợp tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI-2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 393 - 402.
  Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2012). Hiện trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 441 - 448.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2012). Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến diện tích đất trồng lúa ở tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 639 - 646.
  Nguyễn Minh Kỳ, Lê Văn Thăng (2012). Ứng dụng SEM xây dựng mô hình nhận thức môi trường ở học sinh Trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 1045 - 1052.
  Lê Quang Cảnh, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2012). Ứng dụng GIS tính toán diện tích đất trồng lúa bị ngập do nước biển dâng ở dải ven biển tỉnh Phú Yên. Kỷ yếu Hội thảo "Môi trường và Phát triển bền vững lần thứ II",Trang: 122-128.
  Bui Thi Thu, Le Van Thang, Hoang Ngo Tu Do (2012). Evidences of climate change and its impacts on agriculture in the coastal districts of Quang Nam provinces. Proceedings of the International Workshop on Geo-engineering for Responding to climate change and sustainable development of infracstructure, Hue Geo-engineering 2012, Construction Publishing House,  Page 224 - 230.
  Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng, Vũ Văn Phái (2012). Nghiên cứu phân vùng chức năng môi trường phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 28, Số 5S (2012), trang 01 - 11.
  Nguyen Huy Anh, Le Van Thang, Dinh Thanh Kien (2012). Remote sensing and GIS application to build landcover map of Chan May - Lang Co area, Phu Loc district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 5-14.
  Nguyen Dinh Huy, Le Van Thang, Nguyen Thi Tam (2012). Assessment of effects on local's models of adaptation to climate change in the inland sandy area of Quang Dien district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 47 - 57.
  Tran Thi Tu, Morihiro Maeda, Le Van Thang, Nguyen Dang Hai, Tran Dang Bao Thuyen (2012). Application of biochar from coconut shells to different soils in Thua Thien Hue province, Vietnam. Practical Research and Education of Soil Waste Management Based on the Partnerships among Universities and Governments in Asia and Pacific Countries. The Final Report of FY 2012. Okayama University, Japan. Page 87-99.

   

  2013

  Kumar, S., Kusakabe, K., Pradhan, P. Shrestha, Trần Anh Tuấn (2013). Greenhouse Gas Emissions from Tourism Service Providers: Case Studies in Chiang Mai, Thailand and Hue, Vietnam, in “Livelihoods, Ecosystem Services and the Challenges of Regional Integration in the Mekong Region", Strategic Information and Research Development (SIRD), Selangor, Malaysia.

  Trần Anh Tuấn (2013). Making an inventory of greenhouse gas emissions in Hue city using the Bilan Carbone method, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập: 84, Số: 6, Trang: 85-91.

  Pham Khac Lieu, Hoang Thi My Hang, Ton That Huu Dat (2013). Performance of H2O2-assisted submerged aerated biofilter for landfill leachate treatment. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 51 (3B), 28-34.

  Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Daisuke Ayukawa, Huy Thanh Vo (2013). Potential application of cyclone microbubbles in the treatment of palm oil mill effluent under batch and continuous operations. Water and Environment Technology Conference, 15 – 16th June (2013) Tokyo, Japan (Excellent presentation award).

  Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Hidenori Yamamoto, Tuan Van Le, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine (2013). Disinfection using pressurized carbon dioxide microbubbles to inactivate Escherichia coli, bacteriophage MS2 and T4. Water and Environment Technology Conference, 15 – 16th June (2013) Tokyo, Japan.

  Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Hidenori Yamamoto, Tuan Van Le (2013). Disinfection using pressurized carbon dioxide microbubbles to inactivate Escherichia coli, bacteriophage MS2 and T4, Journal of Water and Environment Technology, Japan (2013), Tập: 11, Số: 6, Trang: 497 - 505.

  Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Jantima Teeka, Masahiko Sekine, Ariyo Kanno, Tuan Van Le, Takaya Higuchi, Kanthima Phummala, Koichi Yamamoto (2013). Comparison of disinfection effect of pressured gases of CO2, N2O, and N2 on Escherichia coli. Water research (IF: 5.5), 47 (13), 4286–4293  .

  Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Tuan Van Le (2013). Potential application of pressurized carbon dioxide for agricultural irrigation water disinfection, Proceeding of the 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Accepted for publication in KKU Research Journal. (2013), Trang: 148 – 154.

  Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine, Ryosuke Doi, Huy Thanh Vo, Jie Wei (2013). Performance of tiny microbubbles enhanced with “normal cyclone bubbles” in separation of fine oil-in-water emulsions. Chemical Engineering Science (IF: 2.6), 94, 1 – 6.

  Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng (2013). Đánh giá chất lượng môi trường nước của một số hồ ở khu vực thành phố Huế. Tạp chí Môi trường, số 4/2013. Hà Nội. Trang 50-53.
  Lê Văn Thăng, Lê Văn Hoàng (2013). Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Đại học Huế. Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 81, số 3, năm 2013.
  Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Trần Quang Lộc (2013). Đánh giá xu thế biến đổi chất lượng nước sông Hương từ 2003-2012, theo không gian và thời gian bằng chỉ số chất lượng nước (WQI). Tạp chí Môi trường, số 8/2013. Hà Nội. Trang 57-60.
  Trần Thị Tú, Morihiro Madea, Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải (2013). Nghiên cứu sử dụng than sinh học từ vỏ dừa bón cho rau Komatsuna trên một số loại đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 51 - số 3B/2013. Hà Nội. Trang 315-322.
  Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2013). Phân tích ảnh hưởng của rủi ro thiên tai lên hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 96 - 103.
  Lê Văn Thăng, Trần Ngọc Bảy (2013). Giải pháp phát triển bền vững cây xanh đô thị ở thành phố Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 248 - 255.
  Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu (2013). Nghiên cứu sự phân hóa cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 256 - 264.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ (2013). Nhận thức của sinh viên Đại học Huế về Biến đổi khí hậu. Viện Môi trường và Phát triển bền vững. Tuyển tập các công trình khoa học, NXB. KH và KT. Hà Nội, trang 451-461.

   

  2014

  Trần Anh Tuấn (2014). Potential conservation of urban water at household level: the case study of Hue city, Vietnam Journal of Science and Technology (2014), Tập: 52, Số: 3A, Trang: 253-259.

  1. Nagano, T. Teraguchi, P. K. Lieu, and H. Furumai (2014). Characterization of water pollution in drainage networks using continuous monitoring data in the Citadel area of Hue City, Vietnam. Water Science & Technology, 70 (4), 612-619.

  Yuichi Nagano, Rajendra Khanal, Toshio Teraguchi, Nguyễn Bắc Giang, Phạm Khắc Liệu (2014). Hydraulic Model Validation by Electrical Conductivity Continuous Monitoring Data in Hue Citadel Drainage System, 13th International Conference on Urban Drainage, Sarawak, Malaysia, 7 - 12 September 2014, Số: ID-2518161.

  Lê Văn Tuấn, Tsuyoshi Imai, Trương Quý Tùng, Đặng Thị Thanh Lộc, Daisuke Ayukawa (2014). Application of microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles in treatment of oil-in-water emulsions and humic acid mixture, Journal of Science and Technology, Vietnam (2014), Tập: 52, Số: 3A, Trang: 96-103.

  Le Van Tuan, Tsuyoshi Imai, Trương Quý TùngThanh Loc Thi Dang, Daisuke Ayukawa (2014). Application of microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles in treatment of oil-in-water emulsions and humic acid mixture, Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x), Vietnam, Tập: 52, Số: 3A, Trang: 96-103.

  Yatnanta Padma Devia, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Tuan Van Le (2014). Removal of nutrients from secondary treated effluent using forward osmosis. IWA Specialist Conference, Advances in particle science and separation: from mm to nm scale and beyond, trang: 419 - 426.

  Tuan Van LeTsuyoshi IMAI, Daisuke Ayukawa, Huy Thanh Vo, Takaya Higuchi (2014). Development of a novel flotation process for enhancing oil recovery from palm oil mill effluent, Proceeding paper - 9th IWA International Symposium on Waste management problems in Agro - Industries. 24-26/11/2014, Kochi, Japan. (2014), Số: Volume 1, Trang: 343 - 350.

  Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng (2014). Nghiên cứu nguy cơ biến động diện tích đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 92, số 4 (2014), trang 165 - 176.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2014). Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng lãnh thổ phục vụ xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp ở miền Trung. Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam. Số 16/2014 (683). Trang 48-51.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh (2014). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập IV. NXB. Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 305-318.
  Le Van Thang, Nguyen Huy Anh, Dinh Thanh Kien, Ho Ngoc Anh Tuan (2014). Research and propose some livelihood models adapting to climate change in the coastal plains of Thua Thien Hue province. Journal of science and technology, ISSN 0866-708X, Special issue: Environmental protection toward sustainable development, Vol.52, N0.3A (2014). Hanoi, p.125-132.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải (2014).Thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước các sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế. Tạp chí Môi trường, số 9/2014. Hà Nội. Trang 56-59.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2014). Phân vùng lãnh thổ phục vụ đề xuất phát triển các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ởmiền Trung Việt Nam. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội (2014), Tập: I, Trang: 174-180.
  Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng, Vũ Văn Phái (2014). Định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM (2014), Tập: I, Trang: 219-228.
  Lê Quang Cảnh, Lê Văn Thăng (2014). Một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM (2014), Tập: I, Trang: 69 -74.
  Nguyễn Văn Trọng, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2014). Phân vùng lãnh thổ cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vùng đồi núi huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM (2014), Tập: II, Trang: 376-383.
  Đinh Thanh Kiên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2014). Đề xuất một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM (2014), Tập: II, Trang: 624-633.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân (2014). Đúc kết kinh nghiệm và tri thức bản địa của cộng đồng người dân miền Trung Việt Nam trong việc phòng, tránh một số loại hình thiên tai. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Hà Nội. Trang 7-12.

   

  2015

  Trần Anh Tuấn, Doãn Thị Như Ngọc (2015). Tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn của nhà máy chế biến thủy sản Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 103, Số: 4, Trang: 181-189.

  Trần Anh Tuấn, Trần Cảnh Hùng (2015). Uncertainty Reduction In Prospective Risk Assessment Of Thua Thien Hue Coastal Waters. Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) (2015), Tập: 53, Số: 3A.

  Pham Khac Lieu, Dang Thi Thanh Loc, Le Trong Nghia (2015). Greenhouse gas emissions from septic tank and septage treatment in Hue city. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 53 (3A), 301-306.

  Nguyen Ngoc Truc Ngan, Le Van Tuan, Pham Khac Lieu, Duong Van Hieu, Hoang Thi Nhu Y, Le Thi Hoai Thuong, Shigeo Fujii, Truong Quy Tung (2015). Hydrogen peroxide as an extra oxygen source for activated sludge. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 53 (3A), 97-102.

  Tran Nguyen Quynh Anh, Hidenori Harada, Shigeo Fujii, Pham Nguyet Anh, Pham Khac Lieu, Shuhei Tanaka (2015). Characterization of combined sewer discharge in Hue city, Vietnam. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 53 (3A), 187-192.

  Truong Quy Tung, Pham Khac Lieu, Hoang Thi My Hang, Le Van Tuan (2015). Estimation of nitrogen and phosphorus loads from main wastewater sources in Hue city. Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 53 (3A), 133-138.

  Nguyen Thi Ngoc Thanh, Pham Khac Lieu (2015). Wastewater treatment in the hybrid biological reactor: efffect of hydraulic retention time and oxygen supply on total nitrogen removal and nitrification. Journal of Fisheries Science and Technology (Nha Trang University), Special issue, 93-99.

  Phạm Khắc Liệu, Đặng Thị Thanh Lộc, Le Trong Nghia (2015). Greenhouse gas emissions from septic tank and septage treatment in Hue city, Vietnam, Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập: 53, Số: 3A, Trang: 301-306.

  Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Văn Tuấn, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Võ Thanh Huy (2015). Disinfection of Escherichia coli in seawater using pressurized carbon dioxide, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập: 53, Số: 3A, Trang: 91- 96.

  Yatnanta Padma Devia, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine, Tuan Van Le (2015). Potential of Magnesium Chloride for Nutrient Rejection in Forward Osmosis. Journal of Water Resource and Protection (IF: 0.8), Vol 7 (2015), 730-740.

  Daisuke  Ayukawa , Tsuyoshi  Imai, Tuan Van Le, Ariyo Kanno, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine (2015). Performance of combined micro- and normal bubbles in separation of fine oil-in-water emulsions from palm oil mill effluent. Journal of Japan Society on Water Environment Vol.38 (5), pp. 159-166.

  Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đặng Thị Thanh Lộc (2015). Khảo sát tải lượng thải nitơ của một số nguồn nước thải chính ở thành phố Huế. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế (ISSN 1859 - 1388), Tập 103 (04), pp. 191 - 202.  

  Dang Thi Thanh Loc, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Le Van Tuan, Vo-Thanh Huy (2015). Disinfection of Escherichia coli in seawater using pressurized carbon dioxide. Journal of Science and Technology, 53 (3A) pp. 91- 96.

  Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đặng Thị Thanh Lộc (2015). Khảo sát tải lượng thải nitơ của một số nguồn nước thải chính ở thành phố Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 103, Số: 04, Trang: 191 - 202.

  Marina Takimoto, Susumu Konuma, Hiroaki Furumai, Pham Khac Lieu, Nguyen Bac Giang, Le Van Tuan, Toshiaki Saito (2015). Evaluation of waterfront condition in Hue city using Water Environment Soundness Index. 5th International Forum on Green Technology and Management. July 28 – 30 (2015), Hue city, Vietnam.

  Mai Ngọc Châu, Nguyễn Bắc Giang, Hidenori Harada (2015). Household water security of people in Hue suburbs - A case study in Huong Tho commune, Huong Tra district, Thua Thien Hue province, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập: 53, Số: 3A, Trang: 163-168.

  Rodrigo Garcia, John Hedley, Hoang C. Tin, Peter Fearns (2015). A method to analyze the potential of optical remote sensing for benthic habitat mapping. Remote Sensing, 7: 13157–13189.

  Hoang C. Tin, A. Cole, R. Fotedar, M. O’ Leary (2015). Seasonality and distributions of macro-algae Sargassum beds at Point Peron, Shoalwater Islands Marine Park, Western Australia. Journal of Royal Society of Western Australia, 98: 97–98.

  T P H. Son, T M. Chuan, H C. Tin (2015). Detecting chlorophyll a concentration and bloom patterns at upwelling area in South Central Vietnam by high resolution multi-satellite data. Journal of Environmental Science and Engineering A, 4(5): 215–224.

  Lê Như Hậu, Võ Xuân Mai, Hoàng Công Tín, Võ Thành Trung, Tống Phước Hoàng Sơn (2015). Đánh giá hiện trạng thảm rong mơ ở vùng biển Quãng Ngãi với sự hỗ trợ của kỹ thuật viễn thám. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 5, tr. 58–66.

  Hoang C. Tin, Mick O’Leary, Ravi Fotedar, Rodrigo Garcia (2015). Spectral response of marine submerged aquatic vegetation: A case study in Western Australia coast. OCEAN’S 15 MTS/IEEE, Washington, DC, USA, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=7404388

  Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc, Tôn Thất Pháp, Phan Thúy Hằng (2015). Historical shoreline change analysis of Quang Nam coast using GIS and remote sensing data, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 202–206.

  Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đăng Hải (2015). Tác động tích cực từ việc tái định cư dân vạn đò đến chất lượng môi trường nước trên nhánh sông Đông Ba ở thành phố Huế.Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 103, số 4 (2015), trang 219 - 227.
  Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2015). Quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp huyện - cơ sở lý luận và ứng dụng. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 17 - 27.
  Hồ Thị Ngọc Hiếu, Lê Văn Thăng, Lê Quang Cảnh (2015). Xác định các trường hợp ứng phó khẩn cấp do biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp ưu tiên thực hiện. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 49 - 58.
  Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2015). Nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 69 - 78.
  Đinh Thanh Kiên, Lê Văn Thăng (2015). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa và một số giải pháp đề xuất. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 79 - 90.
  Trần Hiếu Quang, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2015). Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng đất cát khô hạn tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 113 - 122.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Huy Anh (2015). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 123 - 132.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Lê Văn Minh (2015). Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hói Ông Thơ dưới tác động của trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Bài. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 133 - 144.
  Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2015). Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. ISSN 0866 - 8744. Số 659, tháng 11/2015, trang 1-7.

   

  2016

  Trần Anh Tuấn, Phạm Thị Mỹ Hạnh (2016). Hiệu quả kinh tế và môi trường của công trình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi tại làng bún Ô Sa, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học (2016), Trang: 139-151.

  Đặng Thị Thanh Lộc, Tsuyoshi Imai, Lê Văn Tuấn, Satoshi Nishihara (2016). Effects of pressure and pressure cycling on disinfection of Enterococcus sp. in seawater using pressurized carbon dioxide with different content rates, Journal of Environmental Science and Health (DOI:10.1080/10934529.2016.1191309.), Part A.

  Đặng Thị Thanh Lộc, Tsuyoshi Imai, Lê Văn Tuấn, Võ Thanh Huy (2016). Disinfection effect of pressurized carbon dioxide on Escherichia coli and Enterococcus petroleum in seawater, Water Science & Technology Water Supply - DOI: 10.2166/ws.2016.086 (2016).

  Lê Văn Tuấn, Trương Quý Tùng, Lê Thị Hương Giang, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Đặng Thị Thanh Lộc (2016). Performance of adding H2O2 in activated sludge process for treatment of wastewater containing refractory organic compounds (accepted), Tạp chí Khoa học (Đại học Huế).

  Le Van Tuan, Huynh Xuan Toan, Nguyen T. Thao Nguyen, Dang T. Thanh Loc (2016). Performance of H2O2 - aerated biofilter in treatment of wastewater containing humic acid. Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x) (accepted).

  T.-L. T. Dang, T. Imai, Tuan V. Le, H. T. Vo, T. Higuchi, K. Yamamoto, A. Kanno, M. Sekine (2016). Disinfection effect of pressurized carbon dioxide on Escherichia coli and Enterococcus petroleum in seawater, Water Science & Technology Water Supply - ws2016086, DOI: 10.2166/ws.2016.086

  Loc T. T. Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan V. Le, Satoshi Nishihara, Takaya Higuchi, Mai K. D. Nguyen, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto & Masahiko Sekine (2016). Effects of pressure and pressure cycling on disinfection of Enterococcus sp. in seawater using pressurized carbon dioxide with different content rates, Journal of Environmental Science and Health: Part A, DOI:10.1080/10934529.2016.1191309.

  Lê Văn Tuấn, Trương Quý Tùng, Lê Thị Hương Giang, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Đặng Thị Thanh Lộc, Performance of adding H2O2 in activated sludge process for treatment of wastewater containing refractory organic compounds. Hue University, Journal of Science (2016), (accepted).

  1. N. Q. Anh, H. Harada, S. Fujii, P. N. Anh, P. K. Lieu and S. Tanaka (2016). Preliminary analysis of phosphorus flow in Hue Citadel. Water Science & Technology, 73 (1), 69-77.

  Tin C. Hoang, Anthony J. Cole, Ravi K. Fotedar, Michael J. O’Leary, Michael W. Lomas, Shovonlal Roy (2016). Seasonal changes in water quality and Sargassum biomass in southwest Australia. Marine Ecology Progress Series 551: 63-79.

  Hoang C. Tin, Michael W. Lomas, Joji Ishizaka (2016). Satellite-derived estimates of primary production during the Sargasso Sea winter/spring bloom: Integration of in-situ time-series data and ocean color remote sensing observations. Regional Studies in Marine Sciences, 3: 131–143, doi:10.1016/j.rsma.2015.07.002.

  Hoang C. Tin, Michael J. O’Leary, Ravi Fotedar (2016). Remote-sensed mapping of Sargassum spp. distribution around Rottnest Island, Western Australia using high spatial resolution WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, doi: 10.2112/jcoastres-d-15-00077.1

  Tin, H.C., Garcia, R., O’Leary, M., Fotedar, R. (2016). Identification and mapping of marine submerged aquatic vegetation in shallow coastal waters with WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 75(2): 1287−1291. doi:10.2112/SI75-258.1.

  Trần Thị Ngọc Hà, Lê Văn Thăng (2016). Thực trạng quản lý chất thải rắn tại một số cơ sở y tế ở thành phố Quảng Ngãi. Tạp chí Môi trường, Chuyên đề II/2016. Hà Nội. Trang 47-51.

  Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2016). Nghiên cứu cách tiếp cận trong đánh giá tính dễ bị tổn thương của các cảnh quan do biến đổi khí hậu. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ IX, NXB KHTN và CNQG. Quy Nhơn. Trang 21-28.

  Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2016). Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái-cơ sở lý luận và ứng dụng. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ IX, NXB KHTN và CNQG. Quy Nhơn. Trang 74-82.