Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

(Research methods for Environmental Science)

Số tín chỉ:  02    |   Mã học phần: MTR5032

GV phụ trách: Phạm Khắc Liệu   |  Email: pklieu@yahoo.com

Liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học  | Điện thoại: 054.3848977  

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng

Mở đầu

Chương 1.  TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương 2.  XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Chương 3.  THU NHẬN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

Chương 4. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   | Bài tập về nhà Chương 4 File DOCX | File PDF

 

Tài liệu tham khảo

Các liên kết hữu ích

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ II (2016 - 2017)

Tuần thứ

Nhóm lớp 1 (P.B210)

Nhóm lớp 2 (P.H301)

Nội dung

Ghi chú

Ngày

Tiết học

Ngày

Tiết học

1

Thứ tư, 8/2/2017

1,2

Thứ tư, 8/2/2017

1,2

Mở đầu
Chương 1. Tổng quan về NCKH

2

Thứ tư, 15/2/2017

1,2

Thứ sáu, 17/2/2017

1,2

Chương 1 (tt)

3

Thứ tư, 22/2/2017

1,2

Thứ sáu, 24/2/2017

1,2

Chương 1 (tt)
Chương 2. Xây dựng đề cương nghiên cứu

4

Thứ tư, 1/3/2017

1,2

Thứ sáu, 3/3/2017

1,2

Chương 2 (tt)

5

Thứ tư, 8/3/2017

1,2

Thứ sáu, 10/3/2017

1,2

Chương 2 (tt)
Chương 3. Thu nhận, xử lý dữ liệu nghiên cứu

6

Thứ tư, 15/3/2017

1,2

Thứ sáu, 17/3/2017

1,2

Chương 3 (tt)

7

Thứ tư, 22/3/2017

-

Thứ sáu, 24/3/2017

- Nghỉ học

Sinh viên cắm trại, học bù ngày 21/3

8

Thứ tư, 29/3/2017

-

Thứ sáu, 31/3/2017

-

Nghỉ học

GV đi công tác, học bù vào tuần 9-10

  Thứ bảy, 01/4/2017 5,6 Thứ bảy 01/4/2017 5,6 Chương 3 (tt) Học bù, học chung 2 nhóm lớp, Phòng B210

9

Thứ tư, 5/4/2017

1,2

Thứ sáu, 7/4/2017

1,2

Chương 3 (tt)
*Kiểm tra giữa kỳ

10

Thứ tư, 12/4/2017

1,2

Thứ sáu, 14/4/2017

1,2

Chương 4 Trình bày báo cáo khoa học

11

Thứ tư, 19/4/2017

1,2

Thứ sáu, 21/4/2017

 

Chương 4 (tt)

Nhóm 2 nghỉ học do GV bận công tác

      Thứ bảy 22/4/2017

1,2

Chương 4 (tt) Nhóm 2 học bù buổi sáng thứ sáu 21/4, Phòng B210
  Thứ bảy 22/4/2017 5,6 Thứ bảy 22/4/2017 5,6 Chương 4 (tt) Học bù, học chung 2 nhóm lớp, Phòng B210

12

Thứ tư, 26/4/2017

1,2

Thứ sáu, 28/4/2017

1,2

Trình bày bài tập cá nhân

Xem lịch trình bày của từng SV ở đây
Sinh viên nộp file báo cáo qua email trước 1 ngày

13

Thứ tư, 3/5/2017

1,2

Thứ sáu, 5/5/2017

1,2

Trình bày bài tập cá nhân

14

Thứ tư, 10/5/2017

1,2

Thứ sáu,12/5/2017

1,2

Trình bày bài tập cá nhân

15

Thứ tư, 17/5/2017

1,2

Thứ sáu, 19/5/2017

1,2

Trình bày bài tập cá nhân

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Các quy định về kiểm tra thường xuyên và giữa kỳ như trong đề cương học phần

Đối với bài tập học phần (bài tập cá nhân)

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Nhóm lớp 1  |  Nhóm lớp 2

7. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế