Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Wastewater Treatment Engineering)

Số tín chỉ: 02  |  Mã học phần: MTR4022

GV phụ trách: Phạm Khắc Liệu

Liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học

Điện thoại: 0234.3848977   |    Email:pklieu@yahoo.com

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (link tải về)

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng

Chương 1- Nguồn nước thải, tiêu chuẩn thải và lựa chọn công nghệ xử lý

 Chương 2- Các công trình xử lý cơ học

Chương 3 - Các công trình xử lý sinh học

Chương 4 - Các công trình xử lý hóa lý và hóa học

Chương 5 - Các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên

Chương 6- Các công trình xử lý bùn cặn

Tài liệu đọc thêm các chương

Chương 1:  Các phương pháp đo lưu lượng nước thải | Tổng cục Môi trường - Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải

Chương 2:

Tính hiệu suất trong TN cột lắng  | Tính bể lắng bậc 2-PP đường cong mặt phân cách

 Tính bể lắng bậc 2-PP phân tích dòng chất rắn  | Tính bể lắng bậc 2 - Sử dụng thông số thiết kế

Chương 3:

Xác định các thông số động học quá trình bùn hoạt tính  |  Lý thuyết quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ

Tài liệu tham khảo

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

 

Các liên kết hữu ích

 

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ I (2017 - 2018)

Nhóm lớp: 1       Phòng học: H108

Tuần thứ Ngày Tiết học Nội dung Ghi chú
1 Thứ bảy, 26/8/2017 0 Nghỉ học Sinh viên sinh hoạt công dân đầu khóa
2 Thứ bảy, 2/9/2017 0 Nghỉ học Nghỉ lễ Quốc khánh
3 Thứ bảy, 9/9/2017 1,2 Giới thiệu học phần
Chương 1- Các nguồn nước thải, tiêu chuẩn thải và lựa chọn công nghệ xử lý
 
4 Thứ bảy, 16/9/2017 0 Nghỉ học GV bận đi công tác
5 Thứ năm, 21/9/2017 3,4 Chương 1- (tt)
Chương 2- Các công trình xử lý cơ học
Học bù, Phòng H307
  Thứ bảy, 23/9/2017 1,2 Chương 2- (tt)  
6 Thứ bảy, 30/9/2017 1,2 Chương 2-(tt)  
7 Thứ năm, 5/10/2017 3,4 Chương 2 (tt) Học bù, Phòng H307
  Thứ bảy, 7/10/2017 1,2 Chương 3-Các công trình xử lý sinh học  
8 Thứ năm, 12/10/2017 0 Nghỉ học GV đi công tác
  Thứ bảy, 14/10/2017 1,2 Chương 3- (tt)  
9 Thứ năm, 19/10/2017 3,4 Chương 3 (tt) Học bù, Phòng H307
  Thứ bảy, 21/10/2017 1,2 Chương 3-(tt)
Kiểm tra giữa kỳ
 
10 Thứ năm, 26/10/2017 3,4 Chương 4-Các công trình xử lý hóa lý và hóa học Học bù, Phòng H307
  Thứ bảy, 28/10/2017 1,2 Chương 4-(tt)  
11 Thứ bảy, 4/11/2017   Chương 5-Các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên  
12 Thứ bảy, 11/11/2017 0 Nghỉ học GV bận công tác
13 Thứ bảy, 18/11/2017 1,2 Chương 5-(tt)
Chương 6-Xử lý bùn cặn
 
14 Thứ bảy, 25/11/2017 1,2 Bài tập nhóm (1,2,3,4)  
15 Thứ bảy, 2/12/2017 1,2 Bài tập nhóm (5,6,7,8)  

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Sinh viên làm bài tập theo nhóm, xem hướng dẫn và danh sách phân nhóm ở đây.

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (click vào đây để xem)

 

7. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế