Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI

(Air Pollution Control Engineering)

Số tín chỉ: 02  |  Mã học phần: MTR4032

GV phụ trách: Phạm Khắc Liệu

Điện thoại: 0906567839   |    Email:pklieu@yahoo.com

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (link tải về)

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng

 Mở đầu

Chương 1.  TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI 

Chương 2.  CƠ SỞ HÓA-LÝ CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ BỤI VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM DẠNG KHÍ                

Chương 3.  KỸ THUẬT XỬ LÝ BỤI

Chương 4. KỸ THUẬT XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIẾM DẠNG KHÍ VÀ HƠI

Chương 5. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP (Ví dụ khí thải nhiệt điện)

Tài liệu tham khảo

Các QCVN về không khí xung quanh và khí thải trên website Khoa Môi trường

WHO Air quality guidelines 2005

Design and application of wet scrubbers

Electrostatic Precipitators

Biofiltration

 

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ I (2018 - 2019)

Nhóm lớp: 001       Phòng học: H107

Tuần thứ Ngày Tiết học Nội dung Ghi chú
1 Thứ bảy, 25/8/2018 3,4 Nghỉ học GV bận công tác
2 Thứ bảy, 1/9/2018 3,4 Mở đầu
Chương 1. Tổng quan về ÔNKK và XLKT
 
3 Thứ bảy, 8/9/2018 3,4 Chương 1. (tt)  
4 Thứ bảy, 15/9/2018 3,4 Chương 2. Cơ sở hóa-lý các quá trình xử lý bụi và các chất ÔN dạng khí và hơi  
  Chủ nhật, 16/9/2018 3,4 Chương 2. (tt) Học bù ngày 25/8/2018, Phòng B209
5 Thứ bảy, 22/9/2018 3,4 Chương 2. (tt)  
6 Thứ bảy, 29/9/2018 3,4 Chương 3. Kỹ thuật xử lý bụi  
7 Thứ bảy, 6/10/2018 3,4 Chương 3. (tt)  
8 Thứ bảy, 13/10/2018 3,4 Chương 3. (tt)  
9 Thứ bảy, 20/10/2018 3,4 Chương 3. (tt)
*Kiểm tra giữa kỳ
 
10 Thứ bảy, 27/10/2018 0 Nghỉ học GV bận công tác
11 Thứ ba, 30/10/2018 3,4 Chương 4. Kỹ thuật xử lý các chất ÔN dạng khí và hơi Học bù ngày 27/10, Phòng H110
11 Thứ bảy, 3/11/2018 3,4 Chương 4. (tt)  
12 Thứ bảy, 10/11/2018 3,4 Chương 4. (tt)  
13 Thứ bảy, 17/11/2018 3,4 Chương 4. (tt)  
14 Thứ bảy, 24/11/2018 3,4 Chương 5. Công nghệ xử lý khí thải công nghiệp nhiệt điện  
15 Thứ bảy, 1/12/2018 3,4 Bài tập nhóm (1,2,3,4)  

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Sinh viên làm bài tập theo nhóm, xem hướng dẫn và danh sách phân nhóm ở đây.

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (click vào đây để xem)

 

7. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế