Khoa Môi trường  | Trang Thông tin các học phần | Trang Thông tin Đào tạo trường ĐHKH  | Quy chế đào tạo tín chỉ

Học phần CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

(ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

Mã số: MTR3073     Số tín chi: 03̉

GV phụ trách: TS. Phạm Khắc Liệu

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Khoa Môi trường, ĐH Khoa học Huế

ĐT liên hệ: 054-3848977, E-mail: pklieu@yahoo.com

==============================================

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

 

1. Đề cương chi tiết học phần

 

2. BÀI GIẢNG
Giới thiệu

Chương 1.  YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ Ô NHIỄM NƯỚC

                 Bài giảng  |   Bài tập   

Chương 2   XỬ LÝ NƯỚC CẤP                   

                 Bài giảng  |  Bài tập   

Chương 3   XỬ LÝ NƯỚC THẢI   

                Bài giảng   |  Bài tập   

Chương 4. XỬ  LÝ CHẤT THẢI RẮN

                Bài giảng                            

Chương 5. TÁI SỬ DỤNG VÀ TÁI CHẾ  CHẤT THẢI RẮN

               Bài giảng                           

Chương 6. XỬ LÝ BỤI  

            Bài giảng  | Bài tập              

Chương 7. XỬ LÝ CÁC KHÍ ĐỘC HẠI

           Bài giảng                           

 

3. CÁC TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

Chương 1  Water quality requirements

Chương 2   Fe and Mn removal   

Chương 3   Wastewater Engineering: An Overview

Chương 4   Thông tư về BVMT đối với xây dựng bãi chôn lấp CTR

Chương 5    Composting of organic waste    Recyling of polymers

Chương 6    Electrostatistic precipitator

Chương 7   EU emission standards

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường trên website Khoa Môi trường

 

4. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP (HK I, 2014-2015)

 

Tiết học Nhóm lớp 001
(Phòng H110)
Nhóm lớp 002
(Phòng H307)
Nội dung Ghi chú
6,7,8 Thứ sáu, 5/9/2014 Thứ sáu, 5/9/2014 Chương 1. Yêu cầu về CLN và ÔN nước  
5,6,7 Thứ bảy, 13/9/2014 Thứ sáu, 12/9/2014 Chương 1 (tt)
Chương 2. Xử lý nước cấp
 
5,6,7 Thứ bảy, 20/9/2014 Thứ sáu, 19/9/2014 Chương 2 (tt)
*Kiểm tra nhanh số 1
 
  Thứ bảy, 27/9/2014 Thứ sáu, 26/9/2014   Nghỉ học do GV đi công tác
5,6,7 Thứ bảy, 4/10/2014 Thứ sáu, 3/10/2014 Chương 2 (tt)  
  Thứ năm, 9/10/2014
(Tiết 1,2,3) - P.H308
Thứ tư, 8/10/2014
(Tiết 2,3,4) - P.H308
Chương 3. Xử lý nước thải
*Kiểm tra nhanh số 2
Học bù
5,6,7 Thứ bảy, 11/10/2014 Thứ sáu, 10/10/2014 Chương 3 (tt)  
5,6,7 Thứ bảy, 18/10/2014 Thứ sáu, 17/10/2014 Chương 3 (tt)
 
5,6,7 Thứ bảy, 25/10/2014 Thứ sáu, 24/10/2014 Chương 3 (tt)
*Kiểm tra nhanh số 3
 
5,6,7 Thứ bảy, 1/11/2014
(Phòng E.506)
Thứ sáu, 31/10/2014 Chương 4. Xử lý CTR
*Kiểm tra giữa kỳ
Nhóm 001 chú ý phòng học
5,6,7 Thứ bảy, 8/11/2014 Thứ sáu, 7/11/2014 Chương 4 (tt)
Chương  5. Tái sử dụng và tái chế CTR
 
5,6,7 Thứ bảy, 15/11/2014 Thứ sáu, 14/11/2014 Chương  6. Xử lý bụi  
  Thứ bảy, 22/11/2014
(6,7,8)
Thứ sáu, 21/11/2014
(5,6,7)
Chương 6. (tt)
Bài tập nhóm 1,2,3
*Kiểm tra nhanh số 4
Nhóm 001 chú ý tiết học
5,6,7   Thứ sáu, 28/11/2014 Hướng dẫn bài tập Chương 6
Chương 7. Xử lý khí và hơi độc hại
Học chung 2 nhóm lớp, Phòng E.403
5,6,7 Thứ bảy, 6/12/2014 Thứ sáu, 5/12/2014 Chương 7. (tt)
Bài tập nhóm 4,5,6
 
5,6,7 Thứ bảy, 13/12/2014 Thứ sáu, 12/12/2014 Bài tập nhóm 7,8,9,10,11,12,13
* Kiểm tra nhanh số 5
 

 

CÁC BÀI TẬP NHÓM (Có lịch trình bày bài tập chi tiết)

                              Nhóm lớp 001   |  Nhóm lớp 002

 

  

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (cập nhật)