Khoa Môi trường  | Trang Thông tin Đào tạo trường ĐHKH  | Quy chế đào tạo tín chỉ

Học phần CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

(ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

Mã số: MTR3073     Số tín chi: 03̉

GV phụ trách: TS. Phạm Khắc Liệu

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Khoa Môi trường, ĐH Khoa học Huế

ĐT liên hệ: 054-3848977, E-mail: pklieu@yahoo.com

==============================================

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

 

1. Đề cương chi tiết học phần

 

2. BÀI GIẢNG
Giới thiệu

Chương 1.  YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ Ô NHIỄM NƯỚC

                 Bài giảng  |   Bài tập   

Chương 2   XỬ LÝ NƯỚC CẤP                   

                 Bài giảng  |  Bài tập   

Chương 3   XỬ LÝ NƯỚC THẢI   

                Bài giảng   |  Bài tập   

Chương 4. XỬ  LÝ CHẤT THẢI RẮN

                Bài giảng                            

Chương 5. TÁI SỬ DỤNG VÀ TÁI CHẾ  CHẤT THẢI RẮN

               Bài giảng                           

Chương 6. XỬ LÝ BỤI  
            Bài giảng  | Bài tập              
Chương 7. XỬ LÝ CÁC KHÍ ĐỘC HẠI
           Bài giảng                           

 

3. CÁC TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

Chương 1  Water quality requirements

Chương 2   Fe and Mn removal   

Chương 3   Wastewater Engineering: An Overview

Chương 4   Thông tư về BVMT đối với xây dựng bãi chôn lấp CTR

Chương 5    Composting of organic waste    Recyling of polymers

Chương 6    Electrostatistic precipitator

Chương 7   EU emission standards

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường trên website Khoa Môi trường

 

4. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP (HK I, 2014-2015)

 

 

 

CÁC BÀI TẬP NHÓM

 

 

 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP