Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

(Environmental Technology)

Số tín chỉ: 03   |      Mã học phần: MTR3073

GV phụ trách: Phạm Khắc Liệu (Nhóm lớp 003)

 Email: pklieu@yahoo.com

Liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học

Điện thoại: 054.3848977 

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng

Giới thiệu

Chương 1.  YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ Ô NHIỄM NƯỚC

                 Bài giảng  |   Bài tập   

Chương 2   XỬ LÝ NƯỚC CẤP                   

                 Bài giảng  |  Bài tập   

Chương 3   XỬ LÝ NƯỚC THẢI   

                Bài giảng   |  Bài tập   

Chương 4. XỬ  LÝ CHẤT THẢI RẮN

                Bài giảng                            

Chương 5. TÁI SỬ DỤNG VÀ TÁI CHẾ  CHẤT THẢI RẮN

               Bài giảng                           

Chương 6. XỬ LÝ BỤI  

            Bài giảng  | Bài tập              

Chương 7. XỬ LÝ CÁC KHÍ ĐỘC HẠI

           Bài giảng                           

Tài liệu tham khảo

Chương 1  Water quality requirements

Chương 2   Fe and Mn removal   

Chương 3   Wastewater Engineering: An Overview

Chương 4   Thông tư về BVMT đối với xây dựng bãi chôn lấp CTR

Chương 5    Composting of organic waste    Recyling of polymers

Chương 6    Electrostatistic precipitator

Chương 7   EU emission standards

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường trên website Khoa Môi trường

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ I (2016 - 2017)

Thời khóa biểu nhóm lớp 003: Thứ hai - tiết 5,6,7 - Phòng học H210

Lịch trình học tập chi tiết (Lịch học có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

Tuần Ngày Tiết Nội dung Ghi chú
1 Thứ hai, 22/8/2016 0 Nghỉ học Mở lớp học phần muộn
2 Thứ hai, 29/8/2016 5,6,7 Giới thiệu học phần
Chương 1. Yêu cầu về chất lượng nước và ô nhiễm nước
 
3 Thứ hai, 5/9/2016 5,6,7 Chương 1. (tt)
Chương 2. Xử lý nước cấp
 
4 Thứ hai, 12/9/2016 0 Nghỉ học GV bận đi công tác
5 Thứ hai, 19/9/2016 5,6,7 Chương 2 (tt)
*Kiểm tra nhanh số 1
 
6 Thứ hai, 26/9/2016 5,6,7 Chương 2 (tt)  
7 Thứ hai, 3/10/2016 5,6,7 Chương 3. Xử lý nước thải
*Kiểm tra nhanh số 2
 
8 Thứ hai, 10/10/2016 5,6,7 Chương 3 (tt)  
  Thứ năm, 13/10/2016 6,7,8 Chương 3 (tt) Học bù ngày 12/9, Phòng H309
9 Thứ hai, 17/10/2016 5,6,7 Chương 4. Xử lý chất thải rắn
*Kiểm tra nhanh số 3
 
10 Thứ hai, 24/10/2016 0 Nghỉ học GV bận hội thảo
  Thứ năm, 27/10/2016 6,7,8 Chương 4 (tt)
Học bù ngày 22/8, Phòng H203
11 Thứ hai, 31/10/2016 5,6,7 Chương 4 (tt)
Chương 5. Tái chế và tái sử dụng chất thải rắn
**Kiểm tra giữa kỳ
 
12 Thứ hai, 7/11/2016 5,6,7 Chương 5 (tt)
Chương 6. Xử lý bụi
 
  Thứ năm, 10/11/2016 6,7,8 Chương 6 (tt)
*Kiểm tra nhanh số 4 (tiết 6)
Học bù ngày 24/10/2016, Phòng H203
13 Thứ hai, 14/11/2016 0 Nghỉ học GV đi công tác nước ngoài
  Thứ năm, 17/11/2016 6,7,8 Chương 6 (tt)
Chương 7. Xử lý các chất khí và hơi
Bài tập nhóm 1,2
Học bù ngày 14/11/2016, Phòng H203
Nộp file báo cáo trước 1 ngày qua email
14 Thứ hai, 21/11/2016 5,6,7 Chương 7 (tt)
Bài tập nhóm 3,4
*Kiểm tra nhanh số 5
Nộp file báo cáo trước 1 ngày qua email
15 Thứ hai, 28/11/2016 5,6,7 Chương 7 (tt)
Bài tập nhóm 5,6,7
Nộp file báo cáo trước 1 ngày qua email

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Điểm quá trình học tập   = 45%

                - Kiểm tra thường xuyên: 15%

                - Bài tập nhóm              : 15%

                - Kiểm tra giữa kỳ        : 15%

 

Kiểm tra thường xuyên: các bài kiểm tra nhanh, hình thức kiểm tra nhanh có thể là phiếu trả lời trắc nghiệm hay câu hỏi, bài tập ngắn; thời gian kiểm tra từ 10-15 phút.

Bài tập nhóm:

          Chia thành nhóm nhỏ (3-4 SV); mỗi nhóm 1 đề tài. SV chuẩn bị tập hợp tài liệu, viết báo cáo ở nhà. Đến cuối học kỳ sẽ có các buổi trình bày báo cáo trước lớp.

          Báo cáo tổng hợp dạng file powerpoint (nộp và trình bày).

          Đối với phần trình bày và thảo luận bài tập nhóm:

Danh sách chia nhóm và chủ đề bài tập xem ở đây.

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬPNhóm lớp 003

7. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

8. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế